Najdete nás na

facebooku

Ochrana osobních údajů

Verze 1.0

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich klientů, a proto při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů („ZOOÚ“), a s účinností od 25.05.2018 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; „GDPR“), a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách v informační společnosti.

1. SPRÁVCE ÚDAJŮ

PEGAS REAL & DEVELOPMENT, s.r.o., IČ: 28293304, Kamenná 835/13, Štýřice, 63900 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 59119

2. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

 • titul, jméno, příjmení
 • trvalé nebo jiné bydliště, doručovací adresa
 • rodinný stav, informace o rodinné domácnosti
 • datum narození (věk), místo narození
 • státní občanství
 • pohlaví, rodné číslo, příp. jiný národní identifikátor
 • čísla předložených dokladů, doba platnosti, subjekt vydání dokladu
 • telefonní číslo, e-mailová adresa
 • účastnická smlouva
 • způsob financování a úhrady, bankovní spojení
 • zdroj a původ finančních prostředků a majetku
 • specifikace nemovitostí anebo družstevního podílu v bytovém družstvu („Nemovitosti“)
 • u podnikajících fyzických osob: název, sídlo, identifikační číslo

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

 • uzavření a plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, vč. zprostředkovávaných smluv (tj. smluv uzavřených mezi vámi jako zájemcem a osobou námi zprostředkovanou)
 • naše převážně oprávněné zájmy, kdy tyto jsou odůvodněny především:
  • vaším zájmem o využití našich služeb, zejména zprostředkování prodeje / koupě / pronájmu Nemovitostí
  • zápisem do evidence zájemců o koupi / prodej / pronájem Nemovitostí
  • předsmluvními jednáními o uzavření smlouvy, příp. obnovením jednání o uzavření smlouvy
  • zajišťováním tzv. poprodejních služeb, souvisejících např. s péčí o Vaše realitní portfolio, refinancováním úvěrů
  • investováním v oblasti Nemovitostí
  • pro účely evidenční a kontrolní (zejména pro účely našich daňových evidencí a kontrol) kdy tyto informace vyhodnocujeme tak, abychom vám do budoucna poskytovali pouze takové služby, o které máte zájem
 • splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje
 • pokud zákon vyžaduje váš souhlas se zpracováním, o tento vás vždy předem požádáme, především pro:
  • vytváření a zasílání obchodních sdělení, zpráv / informací / zkušeností ze světa Nemovitostí a v rámci naší činnosti, vč. pozvánek na akce, speciálních akcí ze světa Nemovitostí a v rámci naší činnosti, blahopřání

4. KOMU MOHOU BÝT ÚDAJE POSKYTNUTY

V případě některých činností (např. provádění prohlídek Nemovitostí, příprava a uzavírání smluv, pomoc při zajištění financování, marketingové a obchodní aktivity), spolupracujeme s dalšími subjekty, kterým je nutné některé údaje zpřístupnit. Jejich seznam naleznete zde.

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nutnou pro splnění účelu, za kterým byly osobní údaje shromážděny.

6. ZDROJ, ZE KTERÉHO OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ

Osobní údaje můžou pocházet z veřejně dostupných zdrojů (např. katastr nemovitostí) anebo nám je přímo poskytnete. Osobní údaje neposkytujeme jiným příjemcům osobních údajů než orgánům veřejné moci, soudům či orgánům činným v trestním řízení (vyplývá-li tato povinnost z příslušných právních předpisů). Vaše osobní údaje rovněž nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • právo na informace a přístup k osobním údajům (§ 11 a 12 ZOOÚ, resp. čl. 15 GDPR)
 • právo na opravu, příp. doplnění osobních údajů (čl. 16 GDPR)
 • právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)
 • právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci údajů (čl. 20 GDPR)
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)
 • právo na vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu (§ 21 ZOOÚ)
 • právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)
 • právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • pokud jste nám udělili svůj souhlas, můžete jej kdykoliv odvolat písemně na naší adrese anebo e-mailem na gdpr@pegasreal.cz (a to zcela anebo částečně); tím není dotčena zákonnost zpracování založená na vašem souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

9. DOBROVOLNOST POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Je-li zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, jejich poskytnutí je zcela dobrovolné; pokud nám tedy své osobní údaje neposkytnete, neutrpíte žádnou právní újmu, nebudete však moci využívat našich služeb. Jinak je zpracování vašich osobních údajů možné pouze na základě zákonného anebo smluvního požadavku (např. pokud je osobní údaje nutné uvést do smlouvy).

10. DATA Z NAČTENÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Navštívíte-li naše webové stránky, přenášejí se k nám data z vašeho počítače. Jde o jméno vašeho poskytovatele internetových služeb, typ prohlížeče nebo rozlišení obrazovky, informace, z jaké stránky naše internetové stránky navštěvujete, které stránky našeho webu prohlížíte. Tato data nejsou zpravidla osobními údaji. Pokud váš počítač předává i svou IP adresu (která v některých případech může být považována za osobní údaj), tyto informace zásadně jako osobní údaje nevyužíváme, ale pouze je statisticky vyhodnocujeme na anonymním základě, za účelem zefektivnění našich služeb.

11. TZV. COOKIES

Naše webové stránky využívají soubory tzv. cookies, neboť naše služby chceme v budoucnu co možná nejindividuálněji zlepšovat. Více informací o tom, co jsou cookies a jak je zpracováváme, naleznete zde. Používání tzv. cookies lze u vašeho webového prohlížeče nastavit tak, abyste byl/a o jejich použití vždy předem informován/a, příp. lze povolení cookies zcela odmítnout (v takovém případě však může dojít k technickému omezení některých funkcí).

12. PLUGINY SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Naše webové stránky používají sociální pluginy ze sociální sítě Facebook  www.facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, a dále Google www.plus.google.com, kterou provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Jde o vzájemné propojení uvedených služeb s vámi.

Máte-li jakékoliv dotazy související se zpracováváním vašich osobních údajů či šetřeným bezpečnostním incidentem, obraťte se, prosím, na nás telefonicky +420 777 244 704 anebo e-mailem gdpr@pegasreal.cz.

V Brně dne 25.05.2018

PEGAS REAL & DEVELOPMENT, s.r.o.

zast. Ing. Tomáš Kučera, jednatel

Stáhnout ve verzi pdf

Kontaktujte nás

Máte jakýkoliv dotaz související s Vaší nemovitostí nebo doplňující otázky k našim službám? Jednoduše vyplňte následující formulář a rádi Vám vše zodpovíme.

PEGAS REAL &
DEVELOPMENT, S.R.O.

realitní a developerské centrum

Kamenná 13
639 00 Brno

Telefon: +420 702 182 482

E-mail: info@pegasreal.cz

IČO: 28293304

DIČ: CZ28293304